profile-bg

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W ZAKRESIE ORGANIZACJI KONFERENCJI

RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu”

organizowanej w ramach cyklu konferencji pt. RODO W ZDROWIU

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Organizatora, warunki świadczenia tych usług, warunki zawarcia umowy o świadczenie usług oraz procedury reklamacyjne.

 2. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

 3. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, używane w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:

  1. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Organizator zawiera Umowę, uprawniona do wzięcia udziału w Konferencji;

  2. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  3. Przedsiębiorca Jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  4. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 384 § 4 kodeksu cywilnego; Organizator udostępnia Regulamin za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz formularza rejestracji na Konferencję;

  5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

  6. Serwis internetowy – serwis internetowy zarządzany przez Organizatora znajdujący się pod adresem rodowzdrowilive.pl;

  7. Siła Wyższa – nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, obiektywnie niezależne od Organizatora lub Uczestnika niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia i przezwyciężenia jego szkodliwych następstw, którego okoliczności uniemożliwiają realizację zobowiązań wynikających z Regulaminu, a w szczególności następujące zdarzenia uznaje się za Siłę Wyższą: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działanie żywiołów i sił natury, epidemia, działania wojenne, terroryzm, rebelie lub rewolucje, akty i działania władzy państwowej, strajki itp.;

  8. Umowa – stosunek prawny, który powstaje pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem w sposób opisany w Regulaminie, będący w istocie umową o świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.). Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi przez Organizatora;

  9. Usługa – usługa świadczona przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie, tj. usługa umożliwienia Uczestnikowi wzięcia zdalnego udziału w Konferencji poprzez obejrzenie transmisji Konferencji w przeglądarce internetowej w czasie rzeczywistym oraz nawiązanie interakcji z wykładowcami oraz pozostałymi Uczestnikami za pomocą czatu w czasie rzeczywistym;

  10. Organizator – wZdrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc. Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, posiadającą NIP 5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000953569.

  11. Konferencja – wydarzenie online organizowane przez Organizatora pt. RODO i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu” jako czwarta konferencja z cyklu „RODO w zdrowiu”. Konferencja odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. w godz. określonych w agendzie Konferencji znajdującej się na stronie www.rodowzdrowiu.pl, w formule online. Konferencja skierowana jest m.in. do przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych i cyberbezpieczeństwo w tych placówkach.

 4. We wszystkich sprawach związanych z Konferencją Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem email biuro@rodowzdrowiu.pl, jak również w drodze korespondencji pocztowej kierowanej na adres Organizatora, w drodze telefonicznej pod numerem telefonu +48 690 875 075, jak i osobiście, w siedzibie Organizatora (po wcześniejszym umówieniu spotkania).§ 2
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany są do korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

 2. Uczestnik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania z Usług treści o charakterze bezprawnym.

 3. Organizator oświadcza, iż treści przekazywane w trakcie Konferencji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.). Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Konferencji oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Uczestnik nie jest – bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Organizatora (forma pisemna pod rygorem nieważności) lub poza zakresem dozwolonego użytku wynikającego z przepisów prawa – uprawniony do fotografowania, filmowania lub jakiegokolwiek innego utrwalania Konferencji.

 4. Organizator informuje, że w ramach Konferencji może nawiązać współpracę z innymi podmiotami, którzy mogą zostać patronami merytorycznymi Konferencji.

 5. Informacje przekazywane w toku Konferencji nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad lub jakąkolwiek formę doradztwa.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek czynników niezależnych od Organizatora, tj. w przypadku odwołania wystąpienia przez osobę, która ma udzielać prelekcji czy wykładu, np. w związku z chorobą lub sytuacją osobistą, Organizator może odwołać Konferencję, zmienić jej datę lub program. W takich przypadkach, Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Uczestnika z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w trakcie rejestracji.§ 3
OFERTA usługi dostępu do konferencji

 

 1. Organizator w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia za pomocą interfejsu Serwisu internetowego, przy wykorzystaniu publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawarcie Umowy.

 2. Zawarcie Umowy w sposób określony Regulaminem jest możliwe wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Usługi są realizowane bezpłatnie.

 4. Usługa w zakresie umożliwienia Uczestnikowi wzięcia zdalnego udziału w Wydarzeniu poprzez obejrzenie transmisji Konferencji w przeglądarce internetowej w czasie rzeczywistym oraz nawiązania interakcji z wykładowcami oraz pozostałymi Uczestnikami za pomocą czatu w czasie rzeczywistym będzie świadczona wyłącznie w czasie trwania Konferencji.§ 4
REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ (ZAWARCIE UMOWY)

 

 1. Uczestnik wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Konferencję.

 2. Liczba Uczestników jest ograniczona do 800 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Rejestracja na Konferencję trwa od 28 kwietnia 2022 r. do dnia 23 maja 2022 roku. Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji z powodu wyczerpania limitu Uczestników określonego w ust 2., przy czym może ona zostać wznowiona w przypadku zwiększenia limitu lub zmniejszenia się liczby zarejestrowanych Uczestników (wskutek rezygnacji).

 4. W celu dokonania rejestracji na Konferencję Uczestnik wypełnia i przesyła za pośrednictwem Serwisu internetowego formularz rejestracji, podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail do kontaktu, podmiot kierujący, stanowisko.

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności i wprowadzenia poprawnych danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności wypełnienia formularza rejestracyjnego należy skontaktować się z Organizatorem.

 6. Po weryfikacji formularza rejestracji, o którym mowa powyżej, Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracji potwierdzenie rejestracji na Konferencję wraz z linkiem do strony internetowej oraz hasłem do logowania (adresem strony internetowej), za pośrednictwem której nastąpi dostęp do Konferencji.

 7. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Organizatora dokonania prawidłowej rejestracji przez Uczestnika mailem. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga zaakceptowania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu nie ma możliwości zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 8. Na adres e-mail Uczestnika zostanie wysłane powiadomienie przypominające o Konferencji w dniu jego przeprowadzania.

 9. Uczestnik nie jest uprawniony do:

  1. umożliwienia skorzystania z Usługi przez osobę trzecią inną niż Uczestnik, a w szczególności poprzez udostępnienie linku dedykowanego do Konferencji;

  2. zbywania za wynagrodzeniem prawa do skorzystania z Usługi, w szczególności jeśli miałoby ono charakter zarobkowy;

  3. publicznego oferowania skorzystania z Usług za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach.§ 5
udział w konferencji i Warunki Techniczne

 

 1. Konferencja odbywa się za pośrednictwem platformy PPV Stream.

 2. Dostęp do treści szkoleniowej Konferencji rozpocznie się w dniu 24 maja 2022 r. o godz. określonej w agendzie Konferencji znajdującej się na stronie www.rodowzdrowiu.pl. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konferencji poprzez wejście na stronę internetową, której adres (link) został przesłany wraz z potwierdzeniem rejestracji Uczestnika, zgodnie z Regulaminem.

 3. Uczestnicy Konferencji mogą w jej trakcie zadawać pytania poprzez chat ogólny.

 4. Dla korzystania z Usługi konieczne jest:

  1. posiadanie urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych następującej wersji:

   1. Mozilla Firefox – wersja 70;

   2. Google Chrome – wersja 78;

   3. Microsoft Edge – wersja 44;

  2. zapewnienie dostępu urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps;

  3. zapewnienie odtwarzania dźwięku i obrazu na urządzeniu;

  4. posiadanie urządzenia wyposażonego w procesor zbudowany z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz i pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB;

  5. urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli;

  6. wyłączenie Adblock oraz włączenie obsługi JavaScript i ciasteczek w przeglądarce Uczestnika.

 5. Organizator nie wdrożył dodatkowych technicznych środków ochrony treści cyfrowych.

 6. Uczestnik w przypadku korzystania z Usług każdorazowo ponosi koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Uczestnika.

 7. W Serwisie internetowym mogą być publikowane bannery i linki do innych stron internetowych i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Uczestnik przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu, który ponosi odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.§ 6
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI (Odstąpienie od umowy)

 

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji w każdym momencie, także w jej trakcie.

 2. W przypadku rezygnacji z Konferencji przed jej rozpoczęciem (tj. do dnia 23 maja 2022 r.) Uczestnik proszony jest o poinformowanie o tym Organizatora na adres e-mail biuro@rodowzdrowiu.pl o rezygnacji z wyprzedzeniem, celem umożliwienia udziału w Konferencji innym zainteresowanym osobom.

 3. Rezygnacja prowadzi do odstąpienia od Umowy i ma charakter definitywny, przy czym Uczestnik może ponownie zarejestrować się na Konferencję w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie, o ile rejestracja będzie nadal otwarta.§ 7
Reklamacje

 

 1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Usługi wolne od wad.

 2. Organizator nie udziela gwarancji na Usługi.

 3. Organizator ani Uczestnik nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

 4. W związku z świadczeniem Usług, Organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta lub przedsiębiorcy jednoosobowego, jakie przysługują im na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Organizator.

 7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby ją składającej, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie od 30 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Upływ wyżej wskazanego terminu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa Uczestnika do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

 9. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na adres e-mail lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 10. W przypadku nieuznania przez Organizatora reklamacji złożonej przez Uczestnika, może on skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.

 11. Konsument i przedsiębiorca jednoosobowy ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Mają oni możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Organizatorem;

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;

  4. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pośrednictwem platformy ODR funkcjonującej w sieci Internet pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 

§ 8
PRZETWARZANIE danYCH osobowYCH UCZESTNIKÓW

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. wZdrowiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, gm. Wola, miejsc. Warszawa, przy ul. Żelazna, nr 59, lok. 1405, 00-848, poczta Warszawa, posiadającą NIP 5272989565, REGON: 52126137800000, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000953569.

 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy:

 1. listownie na adres: Żelazna 59/1405 00-848 Warszawa

 2. elektronicznie na adres: biuro@rodowzdrowiu.pl

 3. telefonicznie pod numerami: +48 690 875 075.

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celach:

  1. zawarcia i wykonania pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Umowy, w tym rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika, przed zawarciem Umowy;

  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

 1. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym podmiotom: dostawcom usług IT, w szczególności w zakresie korzystania z platformy PPV, hostingodawcom, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz innym dostawcom usług na podstawie stosownej umowy powierzenia, innym uczestnikom Konferencji (w zakresie imienia i nazwiska) w przypadku korzystania przez Uczestnika z funkcji chatu w trakcie Konferencji.

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego (niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia Umowy).

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia obowiązywania Umowy zawartej przez Uczestnika z Organizatorem. Później Organizator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń.

 3. Wobec Uczestników nie będą podejmowane przez Organizatora decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 4. Uczestnicy mają prawo: dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem - korzystając ze wskazanych w ust. 2 powyżej danych kontaktowych.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez, Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Tu można znaleźć informacje jak wnieść taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 

§ 9
ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Organizator może zmienić Regulamin w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  1. zmiany warunków korzystania z Usługi, niepogarszającej sytuacji Uczestnika w porównaniu do dotychczasowej;

  2. konieczność aktualizacji danych Organizatora wskazanych w Regulaminie;

  3. zmiany sposobu korzystania z Usługi związanej z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;

  4. zmiany przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Organizatora lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika lub wydanie wyroku lub decyzji, który/która może mieć wpływ na prowadzenie działalności przez Organizatora, a w następstwie na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika;

  5. zmiany sposobu funkcjonowania Usługi, wynikająca z obiektywnych i niezależnych przyczyn natury technicznej lub technologicznej.

 2. Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu publikując nową wersję Regulaminu w Serwisie internetowym, chyba że co innego będzie wynikało z przepisów obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu. W przypadku Uczestników, którzy przy zawarciu Umowy podali swój adres e-mail informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta.

 3. Zmiana Regulaminu wiąże, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Uczestnikowi a Uczestnik nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi przez Organizatora.

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.

 2. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.

 3. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 4. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, w tym jej wykonaniem i wykładnią, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie ma zastosowania względem Konsumentów oraz Przedsiębiorców Jednoosobowych.

 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy Jednoosobowego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.