profile-bg

AGENDA

09.00–09.15 Powitanie uczestników

Przedstawiciele organizatorów oraz organizacji tworzących kodeks branżowy

RODO w zdrowiu

DZP, Uczelnia Łazarskiego, Polska Federacja Szpitali

Sesja I

Kodeks branżowy - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

09.15–9.40

Kodeks branżowy - przypomnienie projektu

Paweł Kaźmierczyk, Kancelaria DZP

9:40–10.10

Co w praktyce oznacza pozytywna opinia dla kodeksu i akceptacja podmiotów monitorujących?

Krzysztof Król, Urząd Ochrony Danych Osobowych

10.10–10.30

Akredytacja podmiotu monitoruja?cego w Polsce – stan obecny. Kodeksy branz˙owe zatwierdzone w krajach UE
Piotr Burzyk, KPMG

10.30–10.50

Ochrona danych medycznych w polskich szpitalach. Czy zdajemy egzamin?
Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali

 

Sesja II

Praktyka organów publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych medycznych

10:50 -11.10

Zabezpieczanie dużych zbiorów danych medycznych w środowisku cyfrowym

Roman Łożyński, Centrum e-Zdrowia

11.10-11.30

Aktywność strony publicznej w zakresie ochrony danych pacjentów - przegląd rozstrzygnięć

Paweł Kaźmierczyk, Kancelaria DZP

11.30–11:50

Aktywność Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ochrony prywatności pacjenta

Agnieszka Wernik, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

11.50-12.10

Zabezpieczenie usług cyfrowych - perspektywa Ministerstwa Zdrowia.

Paweł Masiarz, Departament Innowacji, Ministerstwo Zdrowia

 

Sesja III

Bezpieczeństwo danych medycznych
w środowisku cyfrowym – szanse i wyzwania

12.20–12.40

Objawy i leczenie zaburzen´ poczucia cyberbezpieczen´stwa

Tomasz Jaworski, Microsoft

12.40–13.00

Bezpieczen´stwo serwiso´w internetowych podmioto´w ochrony zdrowia
Paweł Stobiecki, Centrum Projekto´w Polska Cyfrowa

13.00 – 13.20

Implementacja systemu dla sektora zdrowia.

Dlaczego warto korzystac´ z S46?

Maciej Siciarek, NASK
Andrzej Matysiak, NASK

13.20 – 13.40

Prosta i skuteczna ochrona przed cyberzagroz˙eniami

Tomasz Jedynak, Cisco

Jakub S´wierczyk, Integrated Solutions

 

Sesja IV

Wybrane zagadnienia specjalistyczne

13.50–14.10

Fundacja Podaruj Dane – zmiana paradygmatu dostępu do danych

Ligia Kornowska, Polska Federacja Szpitali

14.10–14.30

RODO a biobanki
Dorota Krekora - Zaja?c, Uniwersytet Warszawski

14.30–14.50

Potrzeby szkoleniowe ODO
i cyberbezpieczen´stwa w ochronie zdrowia
Jacek Hojan, Uczelnia Łazarskiego

 

14.50 – 15.00 Zamknięcie Konferencji